Materiāli skolotājiem

Mācību satura organizācija
kursā Kultūras pamati
(Mg.Sci.soc. Lita Vēvere)

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma
“Mācīšanās lietpratībai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā –
starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets”
30.06. – 03.07.2020.


Mācību resursu krātuve (Skola2030)

Skola2030 Kultūras un pašizpausmes mākslā jomas ekspertu veidotie mācību un metodiskie līdzekļi atbilstoši pamatkursu programmu paraugiem vispārējai vidējai izglītībai.


Kultūras izpratnes un izpausmes rokasgrāmata (UNESCO, 2016)

Termini un jēdzieni

 • Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums
 • Ieteikuma par kompetencēm mūžizglītībā interpretācija
 • Svarīgāko terminu (prasme, mākslas izglītība, kultūras izglītība) skaidrojums
 • Vispārējas debates par mākslas un kultūras izglītības mērķiem un paredzēto rezultātu

Kultūras izpratnes un izpausmes veicināšana: mācības nākotnei, pamatojoties uz Eiropas pašreizējo praksi

 • Ievads: nākotnes perspektīvas, pārskatot tagadni
 • Pirmā mācība: priekšnoteikumi sekmīgai kultūras izpratnes un izpausmes apguvei
 • Otrā mācība: skolotāju un izglītības programmu būtiskuma pārskatīšana
 • Trešā mācība: kultūras izpratne un izpausme ir kompetence visam mūžam
 • Ceturtā mācība: kultūras izpratnes dažādo slāņu ievērošana
 • Piektā mācība: kultūra ir daudzšķautņaina, un kultūras izpratni un izpausmi var mācīt dažādi
 • Sestā mācība: kultūras izpratne un izpausme ir dalīta atbildība (izglītībā iesaistīti dažādi nozīmīgi dalībnieki)
 • Septītā mācība: laiks stratēģiski padomāt par 8. kompetenci